Styremøte onsdag 06.12.17

Tidspunkt: Onsdag 06.12.17
Sted: Møterommet i Sandnes Kampsportsenter

Deltakere:
Leder Ulf Emsøy
Nestleder Jarle Sundvor
Sekretær Eivind Nærland
Styremedlem Tor Egil
Styremedlem Line Svendsen
Meldt forfall:
Kasserer Lise Løvereide
Styremedlem Trond Bergill
Styret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede.

Sak nr. 01.17 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent
 

Sak nr. 02.17 Ny ordning rundt politiattester

Styret vedtok enstemmig følgende:
Trond Bergill er ansvarlig for innhenting og oppfølgning av politiattester.
Ulf Emsøy er vedkommende sin personlige vara. Videre skal klubben ta
en ny gjennomgang av alle instruktørene sine politiattester i løpet av
starten av 2018.

Sak nr. 03.17 Nettside

Styret vedtok enstemmig følgende:
Det ble vedtatt at klubben sin nettside skal få et nytt oppsett, som Ove
Kuvåssæter har sagt seg villig til å sette opp. Styret vedtok at det kan
brukes opp til 2000 kroner mer i året på drifting av nettsiden.
Ove og Ulf skal videre finne ut hvordan fakturering og lignende blir mest
hensiktsmessig.
Utformingen av ny nettside skjer i starten av 2018. I den forbindelse er
det satt opp dato for fotografering av instruktører onsdag 03.01.17.

Sak nr. 04.17 Sosial komite

Styret drøftet om klubben skal få en formell sosial komite. Per dags dato
er det en uformell komite. Samtidig ble det drøftet om denne
formaliseringen skal gjøres på årsmøtet eller på et ordinært styremøte.
På dette punktet kom ikke styre frem til noe spesifikt.

Sak nr. 05.17 Informasjonsskriv til foreldre og medlemmer

Styret drøftet om det skal lages et informasjonsskriv til foreldre og
medlemmer. Formålet med et slikt skriv ville vært å informere om
muligheten til å være støttemedlem og dermed ha stemmerett på
årsmøtet. Dersom en formalisering av sosialkomiteen vil skje på
årsmøtet, kunne skrivet hatt informasjon om dette. Samtidig muligheten
for foreldre til å kunne være med i en slik komite.
Styret vedtok ikke noe på dette punktet.